U okviru registrovanih usluga obavlja sledeće poslove:

 • vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonskim propisima
 • obračunavanje ličnih primanja i naknada
 • obračunavanje putnih troškova u zemlji i inostranstvu
 • obračunavanje poreza
 • devizno poslovanje
 • vođenje evidencionih knjiga za porez na dodatu vrednost
 • kontakt sa organima nadležne poreske uprave
 • izrada fmansijskih izvestaja (završni račun)

 

Dodatne usluge:

 • izrada ostalih finansijskih izveštaja na zahtev klijenta
 • finansijsko-konsulatantske usluge
 • pružanje usluga registracije u APR-u kao i druge
 • statusne promene vezane za APR
 • prijava i odjava radnika
 • priprema i obrada dokumentacije za klijente koji su aplicirali za bankarski kredit
 • pružanje ostalih finansijsko pravnih usluga u dogovoru sa klijentom